Ook voor artsen trachten wij antwoorden te bieden op prangende vragen.

 • Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.
  Verder moet het voorschrift bevatten:
  – de naam van de patiënt
  – de diagnose (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)
  – de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose
  – het aantal behandelingen
  – de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het RIZIV-nummer.
  Sinds 1/11/2015 is het niet meer verplicht om te vermelden dat de patiënt zich om medische of sociale redenen niet kan verplaatsen om recht te hebben tot een terugbetaling van het ziekenfonds.
  In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds
  Hiervoor vermeldt u bijkomend op het voorschrift:
  F-pathologie:
  – na orthopedische, chirurgische of heelkundige ingrepen, alsook na reanimatie: het codenummer + de datum van de ingreep
  – na opname op een dienst intensieve zorgen of voor pre- en/of dysmaturen: de vermelding ervan
  E-pathologie:
  – melding door geneesheer-specialist van noodzaak van verstrekking van minimum 45 minuten na ziekenhuisopname/ revalidatiecentrumverblijf bij E-pathologie a, c en d.
  – melding van noodzaak van verstrekkingen gedurende 60 minuten in geval van bijkomende bronchopulmonaire infectie bij E-pathologie.
 • Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.
  Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.
  Voor het aantal sessies per voorschrift wordt er geen rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie.
  • courante aandoening (C-pathologie) : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • F-pathologie : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • Perinatale kinesitherapie: aantal is beperkt tot 9 sessies
  De terugbetaling is daarentegen beperkt volgens de regels volgens het RIZIV
  Voor wat de kinesitherapie betreft voor temporo-mandibulaire dysfuncties mag het voorschrift opgesteld zijn door een tandarts.
 • Courante pathologieën of C-pathologie zijn alle aandoeningen die onder F, E, perinatale of palliatieve behandelingen vallen. Een enkelinversietrauma, nekklachten, bekkenbodemproblematiek,.. en alle andere ‘kleine’ aandoeningen, beschreven in het befaamde art. 7, §1, 1° van de nomenclatuur, waar de kinesitherapeut een adequaat antwoord kan op geven vallen hieronder.
  Voor bepaalde aandoeningen die plots optreden en een intensieve behandeling vergen gedurende een korte periode bestaat er een F-a verstrekking.
  Voor aandoeningen met een chronisch karakter die een intensieve behandeling vergen gedurende een langere periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-chronisch
  De zware aandoeningen, beter gekend als E-pathologie zijn opgenomen in een limitatieve lijst. Voor de terugbetaling van de behandeling is het akkoord van de adviserend arts vereist.
  Perinatale kinesitherapie kan voorgeschreven worden als voorbereiding van een bevalling of in het kader van postnatale revalidatie. 
  Behandelingen voor een palliatieve thuispatiënt die je bij de patiënt thuis uitvoert, worden volledig terugbetaald en hebben specifieke verstrekkingscodes.
 • Elke arts kan een consultatief onderzoek voorschrijven.
  Het consultatief onderzoek is voor artsen één van de vele middelen tot informatie-inwinning bij het beoordelen van een patiënt en bij het proces tot diagnosevorming en het bepalen van de meest aangewezen therapie.
  Hoe ga je als arts hierbij te werk?
  • De arts schrijft een consultatief onderzoek voor. Op het kinevoorschrift noteert de arts bij “bijkomende therapie-aanwijzingen”: “Graag een consultatief onderzoek”.
  • De patiënt maakt een afspraak met de kinesitherapeut en geeft het voorschrift consultatief onderzoek af aan de kinesitherapeut.
  • De kinesitherapeut doet een kinesitherapeutisch onderzoek en maakt een schriftelijk verslag op voor de arts. In dit verslag zijn de bevindingen van de kinesitherapeut terug te vinden en eventueel ook een behandelingsvoorstel.
  • De kinesitherapeut rekent af met de patiënt en geeft hem een getuigschrift voor verstrekte hulp mee. Dit getuigschrift kan de patiënt samen met het voorschrift voor consultatief onderzoek bij de mutualiteit binnenbrengen voor terugbetaling (Ereloon 22.26 euro, terugbetaling variërend tussen 20.45 euro en 11.40 euro).
  • De patiënt gaat terug naar de arts en die bekijkt aan de hand van het schriftelijk verslag of er een behandelingsreeks kine aangewezen is.
  • Indien kinebehandeling is aangewezen, maakt de arts een kinevoorschrift op en kan de patiënt hiermee naar de kinesitherapeut  voor een behandelingsreeks.
 • Sinds 1 januari 2015 zijn er bij wet zes bijzondere beroepsbekwaamheden erkend:
  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie
  De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.
  Zoek hier uw kinesitherapeut met de juiste beroepsbekwaamheid.
 • Naast de beroepsbekwaamheden zijn er ook interessegebieden waarin een kinesitherapeut, door ervaring en bijscholing, de patiënt kan helpen.
  Zoek hier uw kinesitherapeut met het juiste interessegebied.
 • Op deze pagina vindt u een kinesitherapeut met de juiste competenties – beroepsbekwaamheid en interessegebied – in de  (deel)gemeente van uw patiënt.